Hi! I am Whysoblue. You could call me SanChong Takeshi Kaneshiro.